Home > Laman Utama > Sarawak – Klinik Desa

Sarawak – Klinik Desa

DAERAH
ALAMAT
TELEFON
FAKS
Baram / Marudi
Klinik Desa Long Seridan, 98050 Baram, Sarawak
013-2865609
Baram / Marudi
Klinik Desa Long Pa’ Dalih, 98050 Baram, Sarawak
013-2865603
Baram / Marudi
Klinik Desa Long Moh, 98050 Baram, Sarawak
013-2865603
Bau
Klinik Desa Krokong, 93150 Bau, Sarawak
Bau
Klinik Desa Siniawan, 93150 Bau, Sarawak
082-699464
Kalaka
Klinik Desa Nanga Apan, 95400 Kelaka, Sarawak
083-436311
083-437379
Kalaka
Klinik Desa Sungai Bangkong, Kalaka, Sarawak.
083-436311
083-437379
Kapit
Klinik Desa Punah Bah, Belaga, Kapit, Sarawak
Kuching
Klinik Desa Bengoh, 93150 Kuching, Sarawak
Kuching
Klinik Desa Muara Tebas, 93150 Kuching, Sarawak
082-438406
Kuching
Klinik Desa Bintawa, 93150 Kuching, Sarawak
082-444840
Kuching
Klinik Desa Sourabaya, 93150 Kuching, Sarawak
082-440061
Lubok Antu
Klinik Desa Nanga Stamang, 95007 Lubuk Antu, Sarawak
011-245015
Lubok Antu
Klinik Desa Nanga Delok, 95007 Lubuk Antu, Sarawak
Oya / Dalat
Klinik Desa Kampung Teh, 96300 Dalat, Sarawak
084-805733
Oya / Dalat
Klinik Desa Kampung Medong, 96300 Dalat, Sarawak
084-866236
Sarikei
Klinik Desa Sungai Bayong, 96100 Sarikei, Sarawak
084-651077
084-654402
Sarikei
Klinik Desa Sungai Rusa, 96100 Sarikei, Sarawak.
084-651077
084-654402
Sibu
Klinik Desa Tamin, 96000 Selangau, Serawak
011-251558
Sibu
Klinik Desa Ng.Tamin, Sibu, Sarawak
084-315494
084-331492
Sibu
Klinik Desa Sibu Jaya, 9600 Sibu, Serawak
084-315494
084-331492