Home > Laman Utama > Melaka – Hospital Kerajaan

Melaka – Hospital Kerajaan

 

NO
DAERAH
ALAMAT
TELEFON
FAKS
 1
Alor Gajah
Hospital Alor Gajah, 78000 Alor Gajah, Melaka.
06-5562333
06-5567392
Jasin
Hospital Jasin, 77000 Jasin
06-5294262
06-5295262
Melaka Tengah
Hospital Melaka, Jalan Mufti Haji Khalil, 75400 Melaka.
06-2822344
06-2841590