Home > Writer > Dr. Norizzati Bukhary bt. Ismail Bukhary

Dr. Norizzati Bukhary bt. Ismail Bukhary

Dr. Norizzati Bukhary bt. Ismail Bukhary mempunyai pengalaman kerja selama 18 tahun dan merupakan Pakar Perubatan Keluarga di Klinik Kesihatan Bangi, Bandar Baru Bangi, Selangor.

Beliau telah menamatkan pengajian dari Universiti Kebangsaan Malaysia dengan memperoleh Medical Degree. Melanjutkan pelajaran di Universiti Sains Malaysia dan memperoleh Master In Medical (Family Medicine).

Sumbangan kepada disiplin merangkumi pencapaian dari segi hasil kerja, kemajuan kerjaya dan kegiatan membangunkan atau memperkembangkan disiplin dan perkhidmatan di peringkat Hospital, Negeri  dan Kementerian,

1.1  Jenis sumbangan dari segi perkembangan perkhidmatan atau disiplin di peringkat:

(i)            Hospital /Klinik /Jabatan

 • Fasilitator dan penceramah kepada kursus yang diadakan di peringkat jabatan / daerah
 • Mengendalikan kursus / taklimat / latihan kepada pegawai perubatan dan paramediks / anggota sokongan
 • Penyediaan Pelan Perancangan kursus untuk kakitangan
 • Ahli Jawatankuasa  Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan  di daerah
 • Menjalankan projek DSA untuk jabatan
 • Menjalankan audit dalaman perkhidmatan dan audit klinikal
 • Pensyarah Kehormat  bagi pelajar perubatan UKM / Cyberjaya University
 • Pensyarah Kehormat  pelajar pascasiswazah HUKM
 • Supervisor kepada Pelajar elektif perubatan dan perubatan dari Universiti tempatan dan luar Negara yang menjalankan ‘elektive posting’ di klinik
 • National Mental Health registry koordinator
 • Kajian obesiti dikalangan anggota di daerah
 • Program Push-Push untuk  ibu mengandung  di  Klinik
 • Program NCD ‘Masjid Sejahtera’ di  Bandar Baru Bangi

(ii)           Negeri

 • Menjadi fasilitator kursus dalam perkhidmatan remaja, mental dan NCD
 • Menghadiri mesyuarat-mesyuarat teknikal dan klinikal yang berkaitan

(iii)          Kementerian

 • Terlibat dengan penyemakan semula program / SOP dan plan tindakan penjagaan kesihatan mental di komuniti
 • Penyediaan modul/ plan tindakan/ manual perkhidmatan
 • Parenting skill, Kanak-kanak dan remaja, depression, minda sihat
 • Penyedian modul SOP Kesihatan seksual dan reproduktif bagi remaja
 • Cognative Behaviour Therapy bagi penyakit kronik dan Masalah penglihatan terhad di peringkat primer
 • Penyemakan semula program kesihatan remaja
 • National child trauma psychosocial response team
 • Bekerja sama  dengan pihak hospital /  KKM dan UNICEF untuk melatih 
 • kumpulan sokongan untuk mengendali kanak-kanak yang mengalami PTSD.
 • Penterjemah dan peer reviewuntuk  portal My health dan Projek E- Learninguntuk portal My Health
 • Menyediakan isi kandungan  untuk  portal My health dan Projek E- Learning
 • Terlibat dalam penyediaan CPG Otitis media/ Major Depressive disorder
 • ‘Training of Trainers’ untuk CPG Major Depressive Disorder
 • CPG external reviewer untuk NPC
 • Penterjemah Modul WHO Adolescent Job Aid dalam versi Malaysia untuk anggota kesihatan di peringkat Kesihatan Primer

1.2  Kemajuan Kerjaya

(i)            Jenis aktiviti latihan yang dikendalikan di peringkat Jabatan /Negeri

a)     Jabatan

        Taklimat

 • Taklimat Orentasi kepada pelajar perubatan dan pascasiswazah  semasa  posting di klinik
 • Program QAP
 • Anugerah Kualiti Kaunter
 • Tugas-tugas khas FMS di kesihatan primer kepada Delegasi Kesihatan Syria, WHO, Indonesia, China dan lain-lain.

         CME / Kursus yang di laksanakan di peringkat daerah/ Jabatan dan negeri

 • CPG Denggi kepada kakitangan kesihatan
 • Kesihatan Remaja
 • Kesihatan Minda sihat/ mental kepada anggota dan kaunselor sekolah
 • Safe Mother hood
 • Pengendalian dan perawatan HIV
 • National diabetic Registry dan pengendalian penyakit Diabetic
 • Kursus warga emas
 • Kursus perancang Keluarga
 • Measles
 • CPG Diabetes/ insulin therapy
 • CPG Major Depressive Disorder
 • CPG Hypertention
 • CPG Scizophrenia dll.

b)    Negeri

 • Training of trainer CPG Major Depressive Disorder
 • Taklimat Minda sihat dan Kesihatan Mental
 • Taklimat Kesihatan remaja
 • Taklimat Kesihatan Warga emas
 • Kursus ’ Engagement to the adolescent ‘ using HEADS
 • Taklimat Manual Kanak-kanak keperluan khas
 • Kursus kesihatan seksual dan reproduktif di kalangan remaja

(ii)           Bilangan pegawai yang dilatih

 • Kakitangan paramediks daerah
 • Semua Pegawai perubatan dalam daerah
 • Semua pelajar perubatan yang menjalani posting di klinik dari universiti tempatan dan luar negara
 • Semua pegawai perubatan pascasiswazah yang menjalani posting di klinik

(iii)           Bilangan pegawai yang telah berjaya mendapat kelulusan kepakaran

 • Semua pascasiswazah yang menjalani posting di klinik Daerah Hulu Langat sejak tahun 2006 –

 

2.      PENGURUSAN

2.1    Peningkatan Kualiti Program

Usaha peningkatan kualiti meliputi aktiviti-aktiviti di bawah Program Quality Assurance dan bagi Total Quality Management.

2.1.1       Program Quality Assurance

(i)            Huraian status pencapaian QA dalam disiplin

 • Anugerah Kualiti Kaunter Klinik Kesihatan – Tempat Kedua di peringkat Kebangsaan
 • Kajian Anemia Semasa mengandung – kajian dilakukan bersama daerah Kuala Selangor, persembahan poster dalam Seminar ‘Scientific FMSA, di Kota Bharu, Kelantan.
 • Projek DSA daerah  Improving the management of Nephropathy among Diabetic patients.
 • Appropriate management of Diabetes Mellitus di lakukan setiap tahun di peringkat klinik dan Jabatan.
 • Appropriate management of Asthma di lakukan setiap tahun di peringkat klinik dan Jabatan.
 • Client friendly Clinic di lakukan setiap tahun di peringkat klinik dan Jabatan.

(ii)           Huraian jenis pembaharuan / inovasi yang telah diperkenalkan

 • Sistem fail / penyimpanan rekod pesakit luar
 • Penambahbaikan system pengurusan pesakit diabetes
 • Penubuhan Pusat Sumber Diabetes dan NCD
 • Audit kad /audit klinikal pengurusan diabetes
 • Pengunaan TPC untuk pendaftaran pesakit
 • Program push-push untuk ibu mengandung
 • Program Masjid Sejahtera

 

2.1.2       Aktiviti Total Quality Management

  Usaha- usaha yang telah dilaksanakan:

 • Terlibat dalam audit dalaman MS ISO 1900 : 2008
 • Merancang dan mengadakan latihan kepada pegawai perubatan serta paramedik/ anggota kesihatan dalam pengurusan penyakit

2.2  Penyeliaan

(i)          Mesyuarat Jabatan

Menghadiri mesyuarat yang diadakan di peringkat jabatan dan negeri mengikut keperluan yang berkaitan dengan klinikal dan perkhidmatan yang memberi  manfaat kepada jabatan dan klient:

 • Maternal dan perinatal motaliti dan mobiditi
 • Denggi dan TB motaliti dan mobiditi      
 • Mesyuarat Ubat-ubatan
 • Mesyuarat Antara Jabatan
 • Mesyuarat Aktiviti proram – NCD dan CDC, Kesihatan Primer, Ibu anak, Warga emas dan  Remaja      
 • Mesyuarat pencapaian Daerah dan Negeri    

(ii)           Lawatan ke jabatan-jabatan di bawah tanggungjawab

 • Lawatan ke klinik yang di bawah jagaan dan tanggungjawab

 

3.      KEGIATAN PROFESIONAL LUAR

3.1    Penglibatan dalam badan-badan professional  dan institusi pengajian tinggi

 • Taklimat kesihatan primer dan pensyarah kehormat kepada pelajar perubatan Cyberjaya Universiti dan HUKM
 • Ahli seumur hidup Persatuan Perubatan Malaysia (MMA)
 • Ahli seumur hidup  Persatuan Pakar-Pakar Perubatan Keluarga Malaysia (FMSA)
 • Ahli Persatuan Perubatan Islam Malaysia (PPIM)
 • Penceramah kesihatan bagi bakal Jemaah Haji Malaysia dan bakal pengantin
 • Penceramah jemputan di organisasi sekolah/jabatan dan badan berkanun

3.2    Penglibatan (umpamanya sebagai pengerusi, ahli panel atau penceramah) di seminar /persidangan di peringkat kebangsaan atau antarabangsa (jika ada)

 • Penceramah bagi ‘Training of Trainer CPG Major Depressive Disorder’ peringkat kebangsaan
 • Penceramah Program Kesihatan Remaja di peringkat Kebangsaan
 • Penceramah Program Kesihatan Mental kanak –kanak dan remaja bagi Pakar-Pakar dan Anggota Kesihatan  peringkat Kebangsaan
 • Ahli Jawatan Kuasa ‘11th Malaysian Family Medicine Specialist Conference’ 2007
 • Ahli Jawatan Kuasa  ‘7th Malaysian Family Medicine Specialist Conference 2003
 • Ahli Jawatan Kuasa ‘ Combined Family Medicine Conference : 30 Years of Primary Health Care in Malaysia (April 2008)

 

4.      PENERBIT / KAJIAN

4.1    Kertas-kertas kajian / penerbitan yang telah disediakan

 • Kajian Anemia dikalangan ibu mengandung di Daerah Sabak Bernam dan Kuala Selangor (2010)
 • Panduan Rawatan Susulan Pesakit Mental di rawatan primer 2009 – penyumbang
 • CPG Quick Reference  Major Depressive Disorder– ahli ‘development group’(2008)
 • Training Modul CPG Major Depressive Disorder (2008)
 • CPG Otitis Media with effusison – ahli ‘development group’ (2010-2012)
 • Kajian pelaksanaan Dasar Kesihatan Mental Negara di Hospital dan Klinik Kesihatan  KKM-2007
 • “International classification of functioning, disability and health (ICF) for the Diabetes without amputation core sets multicenter international validation study– Validation of the comprehensive ICF core sets for DM :Malaysia prospective-2007-2010
 • Kajian status kesihatan remaja 2010 dan remaja berisiko Penyelidik bersama JTLM
 • Validation study of the adolescent health screening tool – Penyelidik bersama  IKU- (2008-2009)
 • Sanofi aventis – I-compare study-2009-2010
 • QAP – asthma, DM, dan klinik kawanku setiap tahun
 • DSA – Type 2 DM nephropathy-2010
 • Penulis dan penterjemah kandungan Portal My Health dan projek e- learning (sejak 2010 )
 • Penterjemah WHO Adoleccent Job Aid untuk anggota Kesihatan 2011
 • Kajian ‘Health Status Of National Service Trainees In Malaysia’ (NMRR-10-759-6675)-2010-2011